انرژی

banner_enerji

با ساختاره مالی قوی تحت نام انرژی YSY فعالیت نشان داده و ھمچنین در بسیاری از زمینھای انرژی با موفقیت بھ تکمیل پروژھا ادامھ میدھیم. در موضوعات تولید برق و عمده فروشی فعالیت نشان میدھیم. با ارزیابی تقاضای افزایش انرژی در مقیاس جھانی ,با ھدف یک منبع انرژی قابل اعتماد در حال ساخت

نیروگاه ھای انرژی ھستیم. با حمایت از سرمایھ گذاری ھای مربوط بھ انرژی تبدیل منابع طبیعی بھ انرژی پایدار است. شرکت ما باانرژیYSY’اصول اداره امور شرکت ھا’ در فراھم کردن ساختار اسکلت اصلی در داخل روند رشد پویا در فرایند انرژی YSY تشکیل میدھد. در چھارچوب قوانین مدیریت

ریسک شناختھ شده بھ عنوان باسل II ھمچنین بھ عنوان یک مفھوم ھدایت در اداره امور شرکت ھا در نظر گرفتھ شده. انرژی YSY,با اجرای فعالیت ھای سرمایھ گذاری با استانداردھای کیفیت بالا ومدیریت تیم با تجربھ و حرفھ ای یک مدیریت نمونھ کارھا سالم ارائھ میکند.