انفورماتیک

banner_bilisim

انفورماتیک یوکسلیر، شرکت توزیع کننده محصولات الکترونیکی با تکنولوژی بالا و با محصولات لوازم جانبی تلفن ھمراه کھ پاسخگو بھ نیازھای ارتباطی و خواستھ ھای مصرف کنندگان میباشد.از طریق کانال رایج ما ، بھ طور ھفتگی بھ تمام مصرف کنندگان قادر بھ تامین آخرین فن آوری لوازم

جانبی تلفن ھمراه میباشیم. دردرک اصل اصول اساسی ما تیم ما قلب شرکت ماست. بازاریابی وبخشھای تحقیقاتی برای شرکت یوکسلیر دست برنداشتنی میباشد.

تکنسین ھای متخصص ما ،زیر سایھ سطح بالای کنترل کیفیت با تعھد بھ فن آوری ھای جدید، محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات ارائھ میدھیم .مدیران ما در زمینھ خود در رتبھای بالایی قرار گرفتھ، شرکت ما برای دستیابی بھ بھترین ھا در ھر سطح آموزش دیده و متمرکز شده است. تحقیقات، آزمایش کنترل کیفیت بالا و با بازاریابی نوآورانھ کھ سرمایھ گذاری ھای قابل توجھی انجام شده ، شرکت یوکسلیر،

برای ایجاد مدل ھای سفارشی و نماینده شرکای قابل اعتماد منحصر بھ فرد جھانی است.