تفرجگاه ساحلی

banner_marina

تفرجگاه ساحلی یوکسلیر, یک شرکت گروھی راه اندازی شده زیر سقف گردشگری یونیک است . شرکت ما فعالیت خود را در زمینھ فروش قایقھای بادبانی با مارک ھای خارجی و لوکس ادامھ می دھد. تفرجگاه ساحلی یوکسلیر , توزیع کننده مجاز قایقھای کاتاماران “ویژه” مشھور در جھان در کشورھای

ترکیھ، شرق میانھ، امارات متحده عربی، جمھوریھای ترک، کشورھای خلیج فارس و روسیھ میباشد.در بسیاری از کشورھای جھان در طی کنگره ھای نمایش قایق، راه اندازی و گردشگری منحصر بھ فرد

درشب بھ نمایش گذاشتن قایق ھای خود برنامھ ریزی تبلیغاتی انجام داده و در زمینھ فعالیت ھای بازاریابی با مسولین فروش حرفھ ای ادامھ میدھد.ھر روز در حالی کھ بیش از ھدف انتظارما فروش بالا میرود با رضایت مشتری و خدمات پس از فروش در کمال فھم در بسیاری از پروژه ھای موفق

امضا زده است.