ساخت و ساز

banner_insaat

ساخت و ساز یوکسلیر ھمچنان بھ بالا رفتن ادامھ میدھد .در داخل کشور و خارج از کشور، بدون ایجاد

استخدام، تا اتمام پروژه ھر جزئیات از نظر ارزش از طرف چشم انداز و ماموریت تعیین میشود. در واحد مدیریت عالی با استفاده از آخرین فن آوری ھمیشھ سعی در ارائھ کیفیت بالا و مطمئن دارد. ساخت و ساز یوکسلیر بر اساس استانداردھای روشھای معمول پذیرفتھ شده بین المللی است. در بخش ساخت و ساز مھمترین معیار سلامت کاری بوده و وابستھ بھ سیستم امنیتی حرکت می نماید. در فواصل منظم تجدید نظر بر روی فرآیندھای کاری، اجرای طرح ھا، روش ھا و با شرط نامھ ھا مطابق با شرایط مزایده

پروژه ارزیابی میشود .

در این فرایند بالاترین و بھترین مواد مجھزو بھ روز دراین برنامھ گنجانده شده است. با سیاست ‘بی خطا’

در دفاتر کاری ، سایت ھای ساخت وساز، درتمام تاسیسات وابستھ بھ کیفیت کارکنان بسیار توجھ کرده وبا بھترین سیاست کسب و کار و با جذب بالاترین شرایط کاری استاندارد در صنعت ساخت و ساز، برای تمام احتیاجات پروژه ھایتان با توجھ بھ رضایت مشتری یک سرمایھ گذاری موفق انجام میدھد .ساخت وساز یوکسلیر در بخش ساخت و ساز درسال ١٩۶٩ اغاز بھ کار کرده وچندین پروژه بزرگ

با موفقیت درداخل و خارج ازکشور و بھ اتمام رسانده ، در طول این سال ھا تجربھ بدست آورده و ذخایر خود را در روش ھای کاری مدرن و با ترکیب فن آوری جدید ساخت و ساز بھ تجدید مداوم اھمیت داده، در کارھای انجام شده بھترین راه حل ارائھ کرده و در عرصھ بین المللی شرکت ھای ساختمانی بسیار معروف مشارکت موفق انجام داده است. در جھان امروز ما مشکلات در حال حاضر فراتر از مرزھای ملی ھمچنان کشورھای دیگر تاثیر گذار است. “رویکرد محیط زیست” نشان دھنده

یک مشکل جھانی ودر راه حل نیاز بھ مسئولیت جھانی دارد .جھان بھ سرعت در حال تغییر است.

امر ناگزیر نظم جھانی جدید موضوعات ” پایداری، محیط زیست و کیفیت ھا” در مرحلھ اول خدمت بھ مردم و طبیعت را اصول قرار داده و در بین بایدھای شرکت یوکسلیردر مرحلھ اول قرار گرفتھ است.

قبل از تخریب منابع با حفظ و توسعھ، با توجھ بھ نسل ھای آینده، ایجاد و تاسیس یک محیط سالم و با تعادل دربین الزامات اقتصادی وتعادل زیست محیطی، سعادت و خوشبختی جوامع را می توان بھ دست آورد. وجود انسان یکی از مقدس ترین ضرورتھای طبیعت است.برای زندگی کردن ان فراھم کردن

محیط لازم تکلیف اول ماست .