نفت

banner_petrolculuk

با تکنولوژی پیشرفتھ در پالایشگاه نفت یوکسلیر ساختھ خواھد,جلوگیری از وابستگی بخش صنعت

پتروشیمی بھ خارج ٢٫۶ میلیون تن نفتا وبخش مھمی ازحساب کسری جاری درکشورمان کھ شامل محصولات دیزل، سوخت جت و پتروشیمی کھ مواد خام این محصولات مانند گاز است تولید فرآورده ھای نفتی انجام خواھد شد. نفت یوکسلیر در تاریخ ١٢ اوریل ٢٠١٢ با سرمایھ متعلق بھ خود یک

شرکت تاسیس شده است.

صاحب اولین گواھینامھ سرمایھ گذاری در ترکیھ در میان شرکتھا میباشد.این شرکت آماده سازی منطقھ پالایشگاه ودر اطراف ان کارھای حفاری را با تیم خود بھ اتمام رسانده است.