پرورش حیوانات

banner_hayvancilik

پرورش حیوانات گروه یوکسلیر شامل خدمات ; راه اندازی مزرعھ و تحویل کلید، انتخاب مناسب زمین، طراحی و پیاده سازی،امکان تھیھ گزارش، ارائھ اسناد برای مراجعھ بھ مقامات مربوطھ و ایجاد نقشھ دستی و جلوگیری از از دست رفتن زمان کھ نتیجھ اطلاعات نادرست میباشد در مورد این مسائل خدمات

مشاوره ارائھ داده و تحویل کلید مزرعھ شما را بعھده میگیریم. حمل و نقل دام خوراکی

– سرمایھ گذاری انجام داده شده در زمینھ دام ھای خوراکی و با تعیین مناسب ترین نژادھای حیوانات با توجھ بھ شرایط آب و ھوایی

– تعیین برنامھ دام

– اجرای صحیح سیستم دامداری با ارائھ درسھای مداوم واردات حیوانات

– در موضوع واردات حیوانات مشاوره و خدمات داده خواھد شده، در حال حاضر واردات آزاد حیوانات بھ چھ موضوع ھایی دقت کرده ، توضیح دھنده چگونگی نظارت در این راه

– چگونگی مراجعھ بھ مقامات صحیح و ارائھ مشاوره در نقطھ تھیھ اسناد

– سرمایھ گذاری انجام داده خواھد شده و تغذیھ با توجھ بھ نژاد انتخاب کشور وارد کننده انجام خواھد شد