خلاصھ ای در مورد ما

خلاصھ ای در مورد م

گروه یوکسلیر, در سال ٢٠٠٧ شرکت گروھی تاسیس شده درترکیھ است.در راه جای گرفتن در میان

گروھای پیشرو در ترکیھ با گامھای مطمئن در حال پیشرفت است.گروه یوکسلیر; نفت, انرژی,

حمل و نقل ھوایی ,تدارکات , تفرجگاه ساحلی, انفورماتیک, گردشگری, ساخت و ساز و از جملھ حیوانات زنده در ٩ بخش کاری فعالیت نشان میدھد.

صاحب ١٢ شرکت داخلی با بیش از ٢٠٫٠٠٠ کارمند در ۵١ کشور فعالیت نشان میدھد.این کشورھا شامل; انگلستان, فرانسھ, المان,اتریش، ھلند، سوئیس،ایتالیا، جمھوری چک، سوئد، دانمارک، ترکیھ, یونان، روسیھ، عراق، سنگاپور، کانادا و ایالات متحده است.

گروه شرکتھای ما

شرکت ھای داخلی گروه یوکسلیر

نشانی: Ak Zambak Sokak Uphill Towers
Barabaros Mahallesi Ataşehir 34746
İstanbul Türkiye

تلفن :+90 (216) 688 33 10 (pbx)
فکس :+90 (216) 688 33 12