تدارکات

banner_lojistik

تدارکات YSY برای پاسخگویی بھ نیازھای مشتریان ما انواع محصولات مانند، سرویس دھی خدمات و

از نقطھ شروع جریان اطلاعات تا نقطھ پایان در زنجیره تدارک حرکات موثروبرنامھ ریزی شده بھ طورمفید مانند، اجرا کردن، حمل و نقل، ذخیره سازی، تحت کنترل و نظارت مسئول تمام مراحل یکی از شرکت ھای حمل و نقل پیشرو در ترکیھ میباشد.تدارکات در جھان امروز ھرروز بیشترو بیشترمورد نیازبھ استفاده از اطلاعات پیچیده، جا گرفتھ در سیستم ارتباطی و کنترل، کالا، خدمات، اطلاعات، در جریان سرمایھ گذاری بھ عنوان چارچوب برنامھ ریزی کسب و کارتعریف میشود ، در این گرایش منابع

انسانی، پیوستگی و تعقیب کھ ھمراه با مھمترین عامل آن در تحویل کالا بھ کاربر نھایی مھم است.

تدارکات یوکسلیر، با توجھ وجلب رضایت مشتری بھ طور کامل در این مسیر حرکت میکند .توزیع فیزیکی، مدیریت مواد، مدیریت تدارکات بصورت یکپارچھ، مدیریت توزیع، مھندسی تدارکات، مدیریت تدارکات، تدارکات بازاریابی و در زمینھ ھایی از قبیل خرید خود را ثابت کرده ; ذخیره سازی، حمل و نقل، سیستم موجودی، کنترل اطلاعات، بستھ بندی و با مقررات کامل ترخیص کالا از گمرک برای ارائھ

خدمات موفق دقیق عمل میکند.