گردشکری

banner_turizm

گروه گردشگری یوکسلیر، در سال ٢٠١٠ تحت شرکتھای گروھی یوکسلیر شروع بھ کار کرده. شرکت ما،در موضوعاتی مانند کنگره بین المللی گردشگری، برنامھ ریزیھای ملاقات، راه اندازی، کنسرت، تبلیغات وقایق تفریحی بھ مشتریان و شرکای کاری، بھ خصوص در کشورھای خلیج فارس و امارات عربی فعالیت ھای خود را ادامھ میدھد. توسعھ پروژه بر اساس ھر نوع فعالیت، درزمینھ ارتباطات و ھنرمندان بین المللی جدا از ھماھنگی ھای عادی با راه حل ھای خلاقانھ وارائھ بالاترین کیفیت خدمات با راه حل ھای حرفھ ای بھ تصویب رسانده است. با دریافت جوایز و تقدیر نامھ ھا با قدرت بیشتر و با

سرعت بیشتر ھمچنان در حال کسب می باشد.

 

شرکت خدمات فردی و سازمانی

کنگره بین المللی گردشگری، شب جشن و سرور، سفر ابی، بلیط پروازھای بین المللی، بلیط پروازھای داخلی،رزرو ھتل در داخل و خارج از کشور، رزرو اتومبیل در داخل و خارج از کشور، بیمھ مسافرت و کمک خدمات ، تدارکات نمایشگاه، سفرانگیزه و تشویقی، تدارکات گروھای بستھ، جشن افتتاحیھ ومشابھ ان وتدارکات شرکت و اتحادیھ، ھنر، فرھنگ، سرگرمی و تدارکات مشابھ ان ، سفرھای آموزشی و

تحقیقاتی ،کمک خدمات ویزا.